Direct naar content

Hulp rondom werk voor vluchtelingen uit Oekraïne

Werken in Nederland
(for English see below)

Informatie en advies

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen bij Midden-Utrecht Werkt Door terecht voor advies en informatie op het gebied van werk. Zo neemt u contact met op met het team van Midden-Utrecht Werkt Door. In ons team helpt Geraldine van Bloemendaal Oekraïense werkzoekenden te verbinden aan Nederlandse werkgevers. In deze podcast vertelt zij hoe dat gaat.

Richtlijnen

Om te werken hebben vluchtelingen uit Oekraïne geen vergunning (officieel tewerkstellingsvergunning) nodig. Als er werk is gevonden, moet dit bij de betreffende gemeente gemeld worden. Het leefgeld stopt dan vanaf de eerste dag van de volgende maand. Kijk voor meer informatie rondom werk en leefgeld voor Oekraïeners op Rijksoverheid.nl.

Ken je rechten

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben net als alle andere werkenden in Nederland recht op een goede behandeling. Op de website van Fair Work staat in verschillende talen uitgelegd waar je als werknemer recht op hebt, welk werk je ook doet. Selecteer rechtsboven in het menu op de website in welke taal je wilt lezen.

Voor werkgevers

Voor werkgevers die een vluchteling uit Oekraïne aan het werk hebben: vergeet niet hiervan melding te doen bij het UWV. Heeft u als werkgever ruimte voor nieuwe medewerkers, neem dan contact op met het Werkgevers Servicepunt Midden-Utrecht (WSP).

Voor vluchtelingen uit Oekraïne

Ja, vanaf 1 april 2022 mogen vluchtelingen uit Oekraïne werken in loondienst. Per 1 november 2022 hebben vluchtelingen uit de Oekraïne een bewijs van verblijf (een sticker of O-document) nodig die is afgegeven door de IND. Dit hebben zij nodig om te mogen werken in loondienst zonder tewerkstellingsvergunning. De IND heeft al aan veel Oekraïense vluchtelingen een bewijs van verblijf verstrekt. De komende tijd blijft de mogelijkheid bestaan om een dergelijk bewijs van verblijf op te halen bij de IND. Een afspraak kan worden gemaakt via de IND-website.

Vanaf 1 april 2022 gold er een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning (twv) voor werkgevers die vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Voor vluchtelingen uit Oekraïne gold een overgangsperiode waarin zij de kans kregen om de juiste documenten op te halen bij de IND die hun status als tijdelijk ontheemd bevestigt. Deze overgangsregeling verloopt per 31 oktober.

Meer informatie hierover staat op de site van de Rijksoverheid.

Wanneer vluchtelingen uit Oekraïne gaan werken, moeten zij vooralsnog een zorgverzekering afsluiten. Houd voor actuele ontwikkelingen over verzekeringen de speciale website van de overheid in de gaten.

Om te kunnen werken heeft de vluchteling een BSN (Burgerservicenummer) nodig. Alleen vluchtelingen die al zijn ingeschreven in de BRP (Basis Registratie Personen) van de gemeente kunnen dus gaan werken. Het is voor vluchtelingen uit Oekraïne nog niet toegestaan om te werken als zelfstandige (zzp’er). Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Voor vluchtelingen uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben moet nog wel een tewerkstellingsvergunning aangevraagd worden. Op het moment dat je kunt aantonen dat je onder de speciale regels voor vluchtelingen uit Oekraïne valt (tijdelijke bescherming) kun je ook zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk.

Bij Midden-Utrecht Werkt Door kunnen we helpen bij het zoeken naar werk. Neem contact met ons op. We kunnen ook helpen bij het inschrijven bij HalloWerk en uitzendbureaus. 

De Refugee Talent Hub brengt vluchtelingen en werkgevers dichter bij elkaar met betaalde banen als doel. Samen met werkgevers organiseren ze activiteiten waarmee je je kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Fursa koppelt hoogopgeleid talent met een achtergrond als vluchteling aan bedrijven. Ze helpen ook in het proces om de beste match te vinden.

Op dit moment zijn er geen speciale of gunstigere regels voor vluchtelingen uit Oekraïne die willen studeren. Voor hen geldt hetzelfde collegegeldtarief en toelatingsvoorwaarden zoals die gelden voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Mogelijk verandert dit in de toekomst maar de overheid heeft hier nog niets over bekendgemaakt. Wel is er geld vrijgemaakt voor Oekraïense studenten die al in Nederland studeerden met een studievisum. Voor meer informatie over onderwijs en gratis cursussen, bekijk: www.refugeehelp.nl/get-help/category/education.

Ja. Het leefgeld stopt bij betaald werk. Dit geldt ook voor kleine verdiensten, zoals een krantenwijk. De vluchteling meldt dit bij de gemeente. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand.

Voor werkgevers

Vanaf 15 april 2022 zijn werkgevers verplicht bij UWV te melden dat ze een Oekraïense vluchteling in dienst nemen. Meld dit ten minste twee werkdagen voor het begin van het werk. Werkgevers kunnen bij het Werkgeversservicepunt Midden-Utrecht meer informatie en begeleiding krijgen over het aannemen van vluchtelingen uit Oekraïne. Meld werknemer via het aanmeldformulier.

Voor werkgevers geldt een overgangsperiode tot 15 april 2022. Zij kunnen in die periode een melding doen bij UWV van het dienstverband als zij dat nog niet hebben gedaan bij een vluchteling die vanaf 4 maart 2022 in dienst is. De voorwaarde dat 2 werkdagen van te voren moet worden gemeld geldt dan niet. Kijk hier voor meer informatie rondom het aanvragen van een werkvergunning.

De EU heeft op 4 maart de Richtlijn Tijdelijke Bescherming geactiveerd. Dat houdt in dat mensen die het conflict in Oekraïne ontvluchten, bescherming krijgen in de lidstaten van de Europese Unie. Op grond van de Richtlijn Tijdelijke bescherming hebben Oekraïense vluchtelingen toegang tot de arbeidsmarkt en hoeft u voor hen geen werkvergunning aan te vragen. U moet uw nieuwe werknemer wel tijdig melden bij UWV.

Nog niet elke vluchteling heeft een document van de IND. Daarom geldt tot en met 30 mei 2022 de vrijstelling voor alle Oekraïners als zij hun nationaliteit kunnen aantonen met een document, bijvoorbeeld een paspoort.

Als u een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u dat bij UWV melden. De werknemer kan 2 werkdagen nadat de melding is gedaan starten met werken. Tot en met 15 april 2022 geldt hiervoor een overgangsperiode. Werknemers uit Oekraïne die op of na 4 maart 2022 bij u zijn gestart met werken, kunt u tot en met 15 april 2022 ook achteraf melden. Heeft u tussen 4 maart en 1 april 2022 een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (TWV) ingediend? Dan behandelt UWV deze als melding.

Information about work for Ukrainian refugees

Midden-Utrecht Werkt Door (MUWD) is the online starting point for Ukrainian refugees in Utrecht and surroundings and for everyone who wants to help them.

Ukrainian refugees will be allowed to work in paid employment as of April 1st, 2022. The employer does not need to apply for a work permit. Our team at MUWD can help you to find a job and give you information about working in Utrecht and surroundings. MUWD can answer all the questions you have about finding and keeping a job, or about illness during work.

Know your rights

As a refugee from Ukraine you have the same labour rights in the Netherlands as a Dutch employee. Dutch labour law includes the minimum wage, the maximum number of hours you work in a day and continued payment in case of illness. Everyone has labour rights and it doesn’t matter what kind of work you do. Contact FairWork, in your own
language (English, Ukrainian or Russian) if you have problems with your work: +31 20 760 08 09, info@fairwork.nu or www.fairwork.nu/en

Do you want more information?

Go to the website of the Dutch government for more information.

For refugees from Ukraine

Yes. As of 1 April 2022, Ukrainians refugees are allowed to enter into paid employment. As of 1 November 2022, refugees from Ukraine need a proof of residence (a sticker or O document) issued by the IND. They need this to be allowed to work as an employee without a work permit. The IND has already issued proof of residence to many Ukrainian refugees. In the coming period, the possibility of collecting such a proof of residence from the IND will remain. An appointment can be made via the IND website.

From 1 April 2022, there was a work permit (twv) exemption for employers wishing to employ refugees from Ukraine. Refugees from Ukraine were subject to a transitional period during which they had the chance to collect the proper documents from the IND confirming their status as temporarily displaced. This transitional arrangement expires on 31 October.

More information is available on the central government site (in Dutch)

Once refugees from Ukraine start working, they will have to take out health insurance. For
the latest developments on insurance, visit the Dutch government’s special website.

In order to be allowed to work, Ukrainian refugees must have a BSN (burgerservicenummer).
Therefore, only refugees who are already registered in the BRP (Basis Registratie Personen)
for the municipality will be allowed to start a job. Ukrainian refugees are not yet allowed
to work as self-employed persons (ZZPers). Read more information from the Dutch
government.

Refugees from Ukraine who do not have Ukrainian nationality are required to apply for a
work permit. As soon as these refugees can prove that they are covered by the special rules
for refugees from Ukraine (temporary protection), they may begin working without a work
permit.

Here at Midden-Utrecht Werkt Door, we can help you look for work. Feel free to contact us.
We can also help you register with HalloWerk and temping agencies.
The Refugee Talent Hub brings together Ukrainian refugees and employers, with the aim of
helping refugees find paid work. Together with employers in the Netherlands, we’re
organising activities to help Ukrainian refugees improve their prospects on the labour market.
Fursa helps highly educated talent, who are refugees, to connect with companies. Fursa also
assists with the process of finding the best match.

At present, there are no special or more favourable rules for Ukrainian refugees who wish to
pursue studies. Ukrainian refugees are subject to the same tuition fees and admission
conditions that were applicable prior to the outbreak of the war in Ukraine on 24 February
2022. Although this may change in the future, the Dutch government has, as yet, not made
any announcements about this. However, funds have been made available for the Ukrainian
students who were already studying in the Netherlands on a study visa. For more information
about education and free courses, visit: www.refugeehelp.nl/get-help/category/education.

Yes. As soon as a refugee has paid work, the living allowance will no longer be dispensed.
This also applies in case of small jobs, such as a newspaper round. Refugees must also
report these earnings to the municipality. The living allowance will be discontinued from the first day of the following month.

For employers

As of 15 April 2022, employers are required to notify the UWV (Dutch employee insurance
agency) that they have hired an Ukrainian refugee. Employers must notify the UVW that they
have hired an Ukrainian refugee at least two working days prior to the start of his or her
employment. Employers can visit the Midden-Utrecht Employer Service Point for more
information and guidance regarding hiring Ukrainian refugees. Go to the application form.

For employers, a transitional period is applicable until 15 April 2022. During this transitional
period, employers can report the employment to the UWV, if they have not already done so,
for any refugee employed from 4 March 2022 onwards. In which case, the condition of
providing two working days notice will not apply. Find more information about
applying for a work permit.

The EU enacted the Temporary Protection Directive on 4 March 2022. As a result of this
directive, people fleeing the conflict in Ukraine may receive protection within the Member
States of the European Union. Pursuant to the Temporary Protection Directive, Ukrainian
refugees are to have access to the labour market, so employers do not need to apply for a
work permit for them. Employers are required, however, to report any new employee(s) (who
are Ukrainian refugees) to the UVW in a timely manner.

Some refugees have not yet received a document from the IND. Therefore, until 30 May
2022, the exemption applies to all Ukrainians if they can prove their nationality on the basis
of a document, such as a passport.

You must notify the UWV if you would like to employ someone from Ukraine. The
employee in question may begin their job two working days after the UVW has been notified
of their employment. A transitional period applies until 15 April 2022. Ukrainian employees
who began working for an employer on or after 4 March 2022 can also be reported to the
UVW after the start of their employment, up until 15 April 2022. If you received an application
for a work permit (tewerkstellingsvergunning, TWV) from an Ukrainian refugee between 4
March and 1 April 2022, the UWV will treat this as a notification.

YouTube video about working in the Netherlands

Our partner JobOn has a video online about working in the Netherlands for Ukrainian refugees. You can find the video below.